คำถามที่ 2

เด็นโซ่ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการ ECOในประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก โดยมีรายการการประเมินผลหลัก 
สำหรับศูนย์บริการเด็นโซ่ดังนี้

  1. มีการแยก/ทำลายกาซคลอโรฟลุออโรคาร์บอน 
  2. มีการกำจัดของเสียทางอุตสาหกรรม
  3. มีการควบคุมปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
  4. ประหยัดพลังงาน 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com