commonrail
คอมมอนเรล

วิเคราะห์ปัญหา

เจ้าของรถนำรถเข้ารับการตรวจวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์ บริการ ศูนย์บริการจะสอบถามอาการเบื้องต้น และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา (DST-2) หาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมมอนเรล และทำการแก้ปัญหา

 

หลักการซ่อมของเด็นโซ่

คุณภาพของซัพพลายปั๊มที่ได้รับการซ่อมแล้วต้องเทียบเท่ากับของใหม่ที่มาจากโรงงาน และอุปกรณ์นั้นจะไม่มีการซ่อมซ้ำเกิดขึ้น

  1. ป้องกันวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ ที่จะเข้าไปภายในปั๊มโดยการรักษาความสะอาดของสถานที่ซ่อม และสถานที่ทำงาน
  2. แผ่นป้ายคำเตือนเพื่อเตือนผู้ปฎิบัติงาน
  3. เตรียมคู่มือซ่อมเพื่อจำแนกการปรับปรุง และการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่
  4. เตรียมตารางเวลาการบำรุงรักษาของเครื่องมือพิเศษตามระยะเวลากำหนด

ขั้นตอนการซ่อม

สถานีซ่อมได้แบ่งเป็น 8 สถานี เพื่อควบคุมคุณภาพในระบบการซ่อม

 
 
 
 
 
copyright 2010 @ dhonsiridsel.co.th | designed & SEO by : idb-design.com